نشر دیجیتال

شماره واحد: 88846962-4
شماره داخلی: 103-131-144

رسانه های همراه و هوشمند

شماره واحد: 88309160- 88846962-4
شماره داخلی: 172-177-168-151

رسانه های برخط

شماره واحد: 88862138
شماره داخلی: 189-170-157-142

روابط عمومی

شماره واحد: 88846962-4
شماره داخلی: 185-163-138-125

حراست

شماره واحد: 88846962-4
شماره داخلی: 235-135-148-118

مطالعات و برنامه ریزی

شماره واحد: 88329146-88315931
شماره داخلی: 179-159-156

شبکه ملی فرهنگ

شماره واحد: 33926263-33926667

معاونت فناوری اطلاعات

شماره واحد: 38512609-38513093