مجوز پیام رسان هاوشبکه های اجتماعی

پیام رسان ها و شبکه های کاربر محور

ثبت کانال/صفحه شبکه اجتماعی

کانال و صفحات شبکه اجتماعی

ثبت وب سایت

ثبت وب سایت و دریافت نشان ملی ثبت

ثبت نرم افزارهای موبایلی(...,Game,app)

ثبت نرم افزارهای موبایلی(...,Game,app)

نرم افزار و محتواهای دیجیتالی بر حامل((DVD, قلم قرآنی و غیره)

ثبت نرم افزارهای موبایلی(DVD, قلم قرآنی و غیره)

مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال

مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال (موسسات فرهنگی دیجیتال)

صدور مجوز خدمات ارزش افزوده- تلفن گویا

خدمات ارزش افزوده (Vas)- تلفن گویا(In)

نمایشگاه

نمایشگاه

جشنواره ها

جشنواره ها

شبکه ملی فرهنگ

شبکه ملی فرهنگ

استعلام شامد و هولوگرام

استعلام شامد و هولوگرام

شکایات و گزارشات مردمی

شکایات و گزارشات مردمی

معرفی فروشگاه عرضه برخط نرم افزارو بازی های تلفن همراه